Algemene voorwaarden

Voorwaarden van toepassing
1. Op alle met Twente Counseling gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de navolgende tekst dient Twente Counseling telkens gelezen te worden als Twente Counseling en de ter uitvoering van de overeenkomst door Twente Counseling ingeschakelde derden. 

Omvang verplichtingen
2.1 Met Twente Counseling gesloten overeenkomsten leiden voor Twente Counseling tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Twente Counseling gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Twente Counseling verlangd kan worden.

2.2 Als Twente Counseling voor de uitvoering van een met Twente Counseling gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Twente Counseling gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, zoals de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren. 

2.3 Voor zover Twente Counseling voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Twente Counseling uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Annulering
3.1 Bij annulering van de opdracht binnen één maand voor aanvang is € 155,- administratie-/ annuleringskosten verschuldigd.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. 

3.2 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.  

Betaling
4.1 Alle door Twente Counseling opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Na afronding van de opdracht dient de betaling binnen 8 dagen na factuurdatum verricht te zijn.

4.2 Als van Twente Counseling meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst kan Twente Counseling voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

Aansprakelijkheid
5. Twente Counseling is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Twente Counseling toe te rekenen tekortkoming is Twente Counseling alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Twente Counseling. 

Persoonsregistratie
6. Door het aangaan van een overeenkomst met Twente Counseling wordt aan Twente Counseling toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Twente Counseling uitsluitend gebruiken voor haar eigenactiviteiten. Twente Counseling zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. 

Vertel me meer…

E-book Routeplanner leidinggevenden

Leidinggevende Whitepaper

Dank je voor de inschrijving en veel leesplezier!

E-book HR het fundament van elke organisatie

HR Whitepaper

Dank je voor de inschrijving en veel leesplezier!